<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8474564113195893538\x26blogName\x3dwhen+I\x27m+on+queue\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fahamokha90.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fahamokha90.blogspot.com/\x26vt\x3d4425715714947770359', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

authorchatlinksarchivesgallery


Saturday, June 28, 2014
165. Pakcik Kaki Panjang @ Saturday, June 28, 2014

0 note (s)

1. "Menoleh kembali selepas empat tahun, rasa kasih dan bersyukur menggamit diri. Sewaktu saya mula-mula tiba di kolej, perasaan geram dan tidak puas hati mengelabui mata saya, kerana saya dinafikan hak bagi melalui zaman belajar yang normal seperti orang lain. Tetapi kini, saya tidak lagi rasa begitu. Saya menganggapnya seperti suatu pengalaman yang berbeza, yang memberikan saya suatu kelebihan kerana dapat menilai kehidupan daripada satu sudut yang unik. 

Semakin saya matang, semakin saya berupaya melihat dunia ini daripada perspektif yang berbeza. Sesuatu yang tidak diperolehi mereka yang belajar dalam suasana serba mencukupi."

2. Saya bersyukur dan berterima kasih dan satu-satunya cara saya dapat membalas budi awak ialah dengan menjadi orang yang berguna kepada masyarakat.  Dan apabila awak memandang kepada saya nanti, awak boleh katakan, "Sayalah yang menjadikan dia orang yang berguna kepada masyarakat.

Bunyinya hebat bukan? Tetapi saya tidak mahu awak meletakkan harapan terlalu tinggi. Kadang-kadang saya rasa saya ini biasa-biasa sahaja. Memang seronok cuba merancang kerjaya yang hebat, tetapi ada kemungkinan saya cuma akan jadi seperti orang lain yang biasa sahaja. Mungkin saya cuma akan jadi isteri pemandu bas dan menjadi inspirasi baginya. 

Yang benar, 

Jerusha Abbott, f.h.

p/s: Ramadhan Mubarak everyone, what a one year full with maturity.. :)

Older | TOP | Newer

P/S
☆彡☆彡☆彡


001_23

You've read my thought. If only I can read yours..