<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8474564113195893538\x26blogName\x3dwhen+I\x27m+on+queue\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fahamokha90.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fahamokha90.blogspot.com/\x26vt\x3d4425715714947770359', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

authorchatlinksarchivesgallery


Wednesday, January 28, 2015
174. Asing @ Wednesday, January 28, 2015

0 note (s)

Apabila melihat rakan-rakan seperjuangan mulai menapak berdikit-dikit membina kehidupan, mengumpul harta, kamu terfikir, apakah kamu juga sedang menuju arah yang sama? Atau kamu lahirnya memang seorang yang sederhana, terus pendekatan sosial dan materialistik bukan satu tujuan utama usai bergraduasi..

Jadi, kamu memilih hidup yang miskin luaran. (walaupun tidak juga kaya dalaman). Kamu mahu tetap memandu Kancil oldskul ibumu, tidak juga mahu bergaya moden. Masih yang kolot dan comot, sedikit pelik, pendiam juga macam zaman sekolah dahulu.

Lalu kamu fikir, apa pandangan umum padamu?
Kasihan.

Dalam hidup ini, kadang-kadang kita tak perlu kisah sama pandangan umum, mata-mata juri yang menjatuh hukum. Kekurangan dalam hidup itu juga nikmat Allah swt. Bila kita tak mendengar semua, tidak melihat semua, tidak memiliki semua, adalah kerana kita juga tidak perlukan semua.

Jadi nyah kau pekat. (okay ni ciplak puisi AADC)
Ya. Penulis berjaya juga meng-off beberapa akaun sosialnya hampir seminggu.

Kerana ada masa kita perlu menjadi asing. Supaya kita tahu apa itu maknanya jadi luar biasa.

Memanglah tidak semuanya hari-hari dalam hidup ini dilalui penuh bunga-bunga indah. Ada masa kita ikhlas tersenyum, ada masa kita juga bakal pendam perasaan. Tetapi tidak juga hari-hari itu kita jalani penuh drama tangisan.

Masih mampu bernafas. Masih mampu berjuang. Jangan mengalah dengan kesukaran yang lepas. Jatuh sekali, bangkit. Jatuh sekali lagi, lalu pilihlah untuk bangkit buat kali kedua, ketiga dan seterusnya.

Yang berkali-kali terjatuh.


Labels:


Older | TOP | Newer

P/S
☆彡☆彡☆彡


001_23

You've read my thought. If only I can read yours..