<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8474564113195893538\x26blogName\x3dwhen+I\x27m+on+queue\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fahamokha90.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fahamokha90.blogspot.com/\x26vt\x3d4425715714947770359', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

authorchatlinksarchivesgallery


Saturday, March 21, 2015
176. Joyland @ Saturday, March 21, 2015

0 note (s)

Ada banyak perkara-perkara penting berlaku dalam hidup aku untuk beberapa bulan yang lepas. Walaupun aku pernah berjanji untuk memastikan bahawa aku akan mengemaskini blog ini sekerap yang mungkin, tetapi untuk sebab-sebab tertentu, aku dikategorikan sebagai penulis yang gagal. Ada ketika idea untuk menulis pelbagai topik datang mencurah-curah, ada ketika aku cuma menulis draft di twitter dan langsung terlupa hal-hal remeh-temeh tersebut. Mungkin aku patut menyedut beberapa draft tersebut dan menempelkannya di blog ini ("idea yang bernas! akan difikirkan kemudian!") 

Jujurnya, untuk mengatakan bahawa aku mulai merasakan payahnya mengumpul duit, peritnya hidup untuk menemukan pengakhiran hari ("...atau dalam bahasa englishnya, to make the ends meet") adalah tidak benar sama sekali. Ya, mencari duit itu sukar, tidak aku nafikan malah aku menjadi jauh lebih matang dalam menguruskan kewangan (aku berharap sungguh untuk menjadi matang dalam hal kompleks macam ni) tetapi aku juga masih punya masa untuk membaca. Membaca mungkin satu-satunya perkara yang boleh aku banggakan dalam usiaku menginjak 24 tahun 4 bulan ini, sejak lima tahun kebelakangan ini aku hampir pasti menamatkan azam tahunanku yang satu ini dengan jayanya. 

Buku terakhir yang telah aku baca bertajuk Joyland, karya Stephen King dalam terjemahan bahasa Melayu. Jadi izinkan aku menulis blogpost kali ini dengan penghayatan seorang Stephen King, ahem! (hahahah)

Genap permulaan bulan March kelmarin adalah genap setahun yang mendewasakan. Sebuah pelajaran dan perjuangan mengenali hal-hal dunia, belajar selok belok menjadi seorang dewasa yang lebih baik. Aku dikekelilingi orang-orang yang berinsprasi, memotivasikan diri untuk jadi lebih baik, yang sentiasa belajar dari setiap kegagalan, alhamdulillah. Setahun ini juga penuh dengan konflik jiwa yang menuntut aku untuk menangis, ya menangis tetapi siapa yang tak menangis deknon oi jadi on the positif sidenya, setahun ini juga aku belajar untuk berbicara dengan tuhan di setiap perbuatanku. Jadi Dia semacam sungguh dekat, sungguh :)

Ada banyak lagi yang perlu dicapai dan masih ada banyak yang perlu ditulis. Tapi aku merasakan bahawa tulisan kali ini jadi meleret. Mungkin aku patut benar-benar memikirkan mengenai idea menyedut draft-draft twitter dengan lebih mendalam dan menempelnya di sini. Ringkas, dan padat juga. -..-


Sekian.

Labels:


Older | TOP | Newer

P/S
☆彡☆彡☆彡


001_23

You've read my thought. If only I can read yours..