<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8474564113195893538\x26blogName\x3dwhen+I\x27m+on+queue\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fahamokha90.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fahamokha90.blogspot.com/\x26vt\x3d4425715714947770359', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

authorchatlinksarchivesgallery


Monday, June 6, 2016
195. Of Wishing A New Job @ Monday, June 06, 2016

0 note (s)

Ini adalah petikan post yang random: 

Semenjak baru balik dari Jogjakarta dua minggu lepas, tiba-tiba aku berasa agak pakar dalam menukar matawang Rupiah ke Ringgit. Tiada masalah mas! Yes, Jogjakarta is my kind of travelling fetish. Bukan Korea, bukan Jepun, bukan Paghee (walaupun kebarangkalian untuk aku bergumbira di sana masih tinggi). Jadi, silalah berekpektasi bahawasanya journal empat hari di Jogja bakal diterbitkan dengan penuh sukacita tak berapa lama lagi.

Masa itu terbang, bukan begitu? (Read: Time flies isn't it?) Ramadhan kembali lagi, rupanya dah tiga tahun aku bertapa di Johor Bahru. Dan mungkin juga ini tahun terakhir. Aku mahu pulang ke Batu Pahat. Doakan aku beristiqamah dalam menulusuri masa-masa bosan mengemaskini resumé ku ini ya? InshaAllah. Kerana setelah berfikir dengan mendalam, aku mendapati bahawa aku ini orangnya nggak bisa kerja di kantor besar. Mungkin egoku tinggi, atau mungkin aku ini dilahirkan free-spirit.. hashtag gituh. 

Selesai urusan berhenti kerja, aku terfikir untuk melunaskan salah satu hajatku dalam list-to-do-before-30: buka kedai buku. Mungkin bukan macam independent bookstore yang besar-besar tu yang engkau orang fikir tu, mungkin cuma kedai kecil/kedai atas talian menjual buku dalam kuantiti terhad; buku yang aku pernah baca dan akan baca, buku langka dan maaf kami tidak menjual alat tulis. 

Perlukah aku berkolaborasi dengan Itta (kenalan rapat dari Malang, Indonesia, berkenalan di Twitter sewaktu zaman kegemilangan YongSeo) supaya menjadi agen buku seberangku? Oh, ada sesiapa nak jadi pelanggan kami? 

Hmm, sounds promising betul angan-angan ini LOL. 

Till then, may this barakah month of Ramadhan brings you closer to Allah, and brings serenity to your heart. :) 
Labels: ,


Older | TOP | Newer

P/S
☆彡☆彡☆彡


001_23

You've read my thought. If only I can read yours..